Προσωπικά Δεδομένα

Η Asset Wise Capital Management A.E., (εφεξής «AssetWise» ή «Εταιρεία») είναι μια ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Αδείας 1/677/03.17.2014). Η Εταιρεία μας θεωρεί πώς η εμπιστευτικότητα, η διαφάνεια και η σωστή πληροφόρηση αποτελούν παράγοντες θεμελιώδους σημασίας για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Προσπαθούμε, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες, το προσωπικό μας αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με τα οποία συναλλασσόμαστε μπορούν να βασίζονται στην υπευθυνότητα και το ήθος της Εταιρείας μας. Οι ακόλουθες πληροφορίες αποσκοπούν στο να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών και τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας www.assetwise.gr («ο Ιστότοπος»). Στην AssetWise αναγνωρίζουμε την εξέχουσα σημασία που έχει η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών σας, όπως επίσης και η προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε ή που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπού μας. Η επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου διέπεται από την παρούσα πολιτική («η Πολιτική») και την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η AssetWise διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Προτείνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν αλλαγές. Η περεταίρω χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας μας μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής από τον επισκέπτη/χρήστη.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης που υποβάλετε οικειοθελώς μέσω του Ιστότοπού μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του λογαριασμού σας ή/και για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες της AssetWise. Τα προσωπικά στοιχεία που μπορεί να συλλέγονται από τον Ιστότοπό μας περιλαμβάνουν: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Η AssetWise δύναται να αποθηκεύει αυτόματα προσωπικές σας πληροφορίες, όταν συνδεθείτε με επιτυχία στον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP ή άλλων πληροφοριών, με τη χρήση «cookies» (ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται αυτόματα στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε). Τα «cookies» δεν έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στα αρχεία σας. Τα «cookies» μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το πότε και ποιές σελίδες του Ιστότοπού μας επισκεφτήκατε. Η Εταιρεία μας δίνει περιορισμένη πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του Ιστότοπού μας μόνο στα μέλη του προσωπικού που απαιτείται να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό υποχρεούται να αντιμετωπίζει τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η AssetWise δεν θα μοιραστεί, δημοσιεύσει, μεταδώσει ή αποκαλύψει προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, θα το πράξει μόνο όταν υποχρεούται βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή απόφασης ρυθμιστικής αρχής. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, θεωρείται εκ των προτέρων ότι έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες. Η AssetWise λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, διαγραφή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, πρόσβαση ή χρήση από τρίτους καθώς και από άλλες παράνομες ή αθέμιτες μορφές επεξεργασίας. Τα ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας της Εταιρείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους ή από μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Εταιρεία μας γενικά καταγράφει κάποιες πληροφορίες χρήσης του Ιστότοπού μας, όπως είναι ο αριθμός και η συχνότητα των επισκεπτών σε αυτόν. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά θα είναι αποκλειστικά σε συγκεντρωτική βάση και για το σκοπό της βελτιστοποίησης του Ιστότοπού μας και σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσουμε σε τρίτους στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για τη λειτουργία του Ιστότοπού μας. Μας δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω της ιστοσελίδας, αλλά μόνο για το σκοπό της άσκησης των καθηκόντων τους. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά.

E-MAIL ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η AssetWise δεν θα μοιραστεί, δημοσιεύσει ή αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επισκεπτών/χρηστών, ούτε θα κοινοποιήσει τα προσωπικά τους στοιχεία σε τρίτους, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η AssetWise δεν θα σας στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να έχει λάβει πρώτα την άδειά σας, εκτός και αν η επικοινωνία αυτή σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του λογαριασμού σας. Σας συνιστούμε να μην μας στείλετε οποιεσδήποτε μεμονωμένες προσωπικές πληροφορίες μέσω μη ασφαλών μεθόδων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας, όπως το Διαδικτυακό e-mail, οι οποίες δεν είναι σε γενικές γραμμές ασφαλείς. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία web-mail του Ιστότοπού μας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η AssetWise δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σχετικά με πολιτικές απορρήτου ή/και πρακτικές πληροφόρησης πελατών δικτυακών τόπων τρίτων που τυχόν συνδέονται μέσω διαδικτυακού υπερσυνδέσμου (Hyperlink) στον Ιστότοπό μας. Η AssetWise σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων τρίτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η AssetWise προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκτελείτε οποιαδήποτε συναλλαγή στον Ιστότοπό μας, απαιτώντας τη χρήση κάποιου προγράμματος περιήγησης που να υποστηρίζει το πρότυπο SSL με κρυπτογράφηση 128-bit. Το «128» αναφέρεται στο μήκος του κλειδιού που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταδίδονται, με το μεγαλύτερο νούμερο να αντιπροσωπεύει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ή τις πρακτικές της Εταιρείας μας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@assetwise.gr ή μέσω τηλεφώνου στο +30 211-1057600. Η AssetWise έχει το δικαίωμα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR), για την εξυπηρέτηση του λογαριασμού των πελατών, για ενημερωτικούς σκοπούς, για τη βελτιστοποίηση του Ιστότοπου και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών [Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων]. Τα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη διαβίβαση ή/και κοινοποίηση τους προς τρίτους, καθώς και προς τις ρυθμιστικές, φορολογικές και δικαστικές αρχές, στο βαθμό που απαιτείται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην AssetWise, Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι, 15231, Ελλάδα ή να τα υποβάλετε ηλεκτρονικά προς gdpr@assetwise.gr συμπληρώνοντας το [ Έντυπο Αίτησης].