Επενδύουμε Υπεύθυνα

Προσέγγιση ESG

Επενδυτικές Αρχές ESG

Πλαίσιο ESG

Η AssetWise είναι μία υπεύθυνη εταιρεία διαχείρισης και η υπευθυνότητα αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στην ESG Επενδυτική Διαδικασία της εταιρείας καθώς και στο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης. Η συμμετοχή μας ως εταίρος των οργανισμών UNSDSN στην Ελλάδα και EIT Climate-KIC Hub Greece επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο, κοινωνικά υπεύθυνο μέλλον.

Προσέγγιση ESG

Αξιολογούμε παράγοντες περιβαλλοντικούς (environment), κοινωνικούς (social) και εταιρικής διακυβέρνησης (governance) ως μέρος της επενδυτικής μας διαδικασίας προκειμένου να εντοπίσουμε τους κινδύνους που ενδέχεται να μην μπορούν να εκτιμηθούν σωστά χωρίς την ανάλυση πληροφοριών που σχετίζονται με τέτοιους παράγοντες, τις ESG τάσεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των αποδόσεων.

Επενδυτικές Αρχές ESG

 1. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τους πόρους τους με σύνεση αποκτούν οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.
 2. Εκτιμούμε τις ESG πληροφορίες συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών, εν μέρει επειδή η φιλοσοφία ESG έχει γενικά μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η προσέγγιση ESG μας επιτρέπει να αναπτύξουμε μια πληρέστερη κατανόηση των ευκαιριών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες.
 3. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες με καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση έχουν καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο κίνδυνο.
 4. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση ESG βοηθά στην ενίσχυση της απόδοσης και στη μείωση του κινδύνου, μακροχρόνια.
 5. Η ποικιλομορφία επιτρέπει στις εταιρείες να διατηρούν καλύτερα την κερδοφορία τους αντέχοντας ανταγωνιστικές δυνάμεις.
 6. Οι βαθμολογίες ESG που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή χαρτοφυλακίου δημιουργούν προστιθέμενη αξία στις επενδυτικές μας αποφάσεις.
 7. Αντιλαμβανόμαστε την ενσωμάτωση της φιλοσοφίας ESG ως μια ολιστική προσέγγιση στην ανάλυση των επενδύσεων, όπου σημαντικοί παράγοντες – παράγοντες ESG και παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες – προσδιορίζονται και αξιολογούνται για να σχηματίσουν μια επενδυτική απόφαση.
 8. Επεκτείνουμε συνεχώς την έρευνά μας σε αυτόν τον τομέα για να εμβαθύνουμε περαιτέρω στην κατανόηση και την εφαρμογή των πληροφοριών ESG για την επενδυτική μας διαδικασία.

Πλαίσιο ESG

 1. Έρευνα: Συγκεντρώνουμε δεδομένα από διαφορετικές πηγές και αναλύουμε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς και ESG παράγοντες που επηρεάζουν μια εταιρεία, έναν τομέα ή / και μια χώρα. Υπολογίζουμε τις βαθμολογίες ESG μέσω ενός αλγορίθμου που έχουμε δημιουργήσει, προκειμένου να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ευκαιριών και των κινδύνων.
 2. Ανάλυση χαρτοφυλακίου και επενδύσεων: Αξιολογούμε την επίδραση σημαντικών χρηματοοικονομικών και ESG παραγόντων στην απόδοση μιας εταιρείας, ενός τομέα, μιας χώρας ή / και ενός χαρτοφυλακίου: αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογές στις προβλέψεις χρηματοοικονομικών δεδομένων, στα μοντέλα αποτίμησης, στις αποτιμήσεις, στις προβλέψεις χρηματοοικονομικών δεικτών, στις αξιολογήσεις ή / και στα βάρη του χαρτοφυλακίου.
 3. Επενδυτικές αποφάσεις: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε παραδοσιακούς μακροοικονομικούς, χρηματοοικονομικούς και ESG παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή μας να αγοράσουμε / αυξήσουμε την έκθεση, να κρατήσουμε / διατηρήσουμε την θέση, να πουλήσουμε / να μειώσουμε την έκθεση, ή να μην κάνουμε τίποτα / να μην επενδύσουμε.