Η Επενδυτική μας Διαδικασία

Στόχος της Επενδυτικής μας Διαδικασίας είναι η υλοποίηση των βασικών αρχών της Επενδυτικής μας Φιλοσοφίας. Συγκεκριμένα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε (i) να αποφεύγεται η εξάρτηση από «παρορμήσεις» ή «μεροληψίες», (ii) να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς όσο και οι αλλαγές στην αντίληψη γι ‘αυτά, (iii) να είναι δομημένη, πειθαρχημένη και ευπροσάρμοστη στη ροή νέων πληροφοριών.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι της Επενδυτικής Διαδικασίας είναι (i) να αναγνωρίσει τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επηρεάσουν τις κυριότερες κατηγορίες επενδύσεων στο άμεσο μέλλον, (ii) να εκτιμήσει την πιθανότητα εμφάνισής τους και (iii) να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Επενδυτική Διαδικασία χρησιμοποιεί ποικίλες επιμέρους διαδικασίες οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: τις ποιοτικές και τις ποσοτικές.

Ποιοτικές Διαδικασίες

Οι ποιοτικές διαδικασίες βασίζονται σε ενδελεχή ανάλυση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν (τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο), οι οποίες αποτελεί τη βάση για την πρόβλεψη αλλαγών στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την εξέλιξη των τιμών στις διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων.

Ποσοτικές Διαδικασίες

Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται σε στατιστικά και οικονομετρικά μοντέλα προβλέψεων για (i) τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές, (ii) μεταβολές στις τάσεις της αγοράς κυρίως σε μακροοικονομικό επίπεδο, (iii) την κατεύθυνση των επικείμενων οικονομικών εκπλήξεων.

Στο κέντρο της Επενδυτικής Διαδικασίας βρίσκεται η Επενδυτική Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι να συγκεράσει τις πληροφορίες που προέρχονται από τις Ποιοτικές και Ποσοτικές διαδικασίες με στόχο τη μετουσίωσή τους σε μια συγκεκριμένη επενδυτική απόφαση. Ο «συγκερασμός πληροφοριών» είναι ένα κρίσιμο βήμα, σχεδιασμένο να αντιπροσωπεύει τις τάσεις και τις πεποιθήσεις της αγοράς σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων ενεργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να μετριαστούν πιθανές προκαταλήψεις που προέρχονται από τη «συμπεριφορά τύπου αγέλης» ή από «τεχνητά συσχετισμένες πεποιθήσεις».

Παρακολούθηση και Διαχείριση κινδύνων – Stress Testing

Κάθε χαρτοφυλάκιο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κινδύνου/απόδοσης. Η Επενδυτική μας Διαδικασία, όπως παρουσιάζεται παραπάνω, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου για κάθε επίπεδο αναμενόμενης απόδοσης. Όμως κάποιοι κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι. Προκειμένου να ποσοτικοποιήσουμε και να διαχειριστούμε αυτούς τους κινδύνους είναι απαραίτητες ορισμένες διαδικασίες. Έτσι αναπτύξαμε αλγοριθμικές διαδικασίες οι οποίες αξιολογούν κατά πόσο έχει πράγματι ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου υπό τις τρέχουσες και αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Οι οικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες της αγοράς αποδεικνύονται συχνά πολύ διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται. Αυτή η κατάσταση εγείρει την ακόλουθη ερώτηση: Πως θα συμπεριφερθεί το χαρτοφυλάκιο σε μη προβλέψιμες (ή και ακραίες) συνθήκες; Προκειμένου να απαντήσουμε στην ερώτηση αναπτύξαμε μεθόδους stress-testing που μελετούν την απόδοση του χαρτοφυλακίου κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ειδικότερα, δημιουργούμε μέσω προσομοιώσεων εναλλακτικά σενάρια δυσμενών συνθηκών της αγοράς και παρατηρούμε την αντίδραση των χαρτοφυλακίων σε αυτά. Εάν εντοπίσουμε ότι αυτές οι δυσμενείς (αλλά πιθανές) συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σε μη αποδεκτά όρια, τότε προσαρμόζουμε τις αποφάσεις κατανομής των περιουσιακών στοιχείων ματαξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων έτσι ώστε να επαναφέρει το συνολικό κίνδυνο χαρτοφυλακίου στα αποδεκτά (κανονικά) επίπεδα. Αυτή η ανάλυση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου σε δυσμενείς συνθήκες.