Οι Αξίες μας

Στόχος μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς πελάτες. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, αναπτύξαμε μια καλά δομημένη και πειθαρχημένη προσέγγιση που μας επιτρέπει να εξερευνούμε και να επενδύουμε στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Βασικές μας αρχές είναι οι εξής:

Ανάλυση

Αναλύουμε και παρακολουθούμε διαρκώς τους παράγοντες κινδύνου για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αποφεύγοντας την έκθεση των πελατών σε περιττούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην εκμετάλλευση των ανοδικών και καθοδικών κινήσεων της αγοράς, καταλήγοντας έτσι στις μέγιστες αποδόσεις ανά μονάδα κινδύνου.

Πειθαρχία

Η επενδυτική μας διαδικασία είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζει μια μεθοδική διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς συναισθηματικές προκαταλήψεις.

Καινοτομία

H διαδικασία λήψης αποφάσεων ενσωματώνει τις πιο χρήσιμες πτυχές της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας για την ανάλυση των επενδύσεων μέσω μιας καινοτόμας πλατφόρμας ικανής να αναλύει “μεγάλα δεδομένα” (big data) σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.