Ορόσημα της Ιστορίας των Αγορών

Μια αλλαγή σκηνικού: «Από τις αποτελεσματικές αγορές στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική» Από τη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκε μια νέα σχολή σκέψης της οποίας οι κεντρικές θέσεις έρχονται σε έντονη αντίθεση με αυτές της Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς. Αυτό το νέο σκηνικό, που συνήθως αναφέρεται ως Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioral Finance), αναγνωρίζει ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επενδυτών. Αντί να υποθέτουν ότι οι επενδυτές είναι απόλυτα ορθολογικοί, με την έννοια της ακριβούς και ακαριαίας επεξεργασίας πληροφοριών, οι υποστηρικτές της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, όπως οι ψυχολόγοι Daniel Kahneman και Amos Tversky, καθώς και οι οικονομολόγοι Werner DeBondt και Richard Thaler, προβάλουν την ιδέα ότι οι επενδυτές υποπίπτουν σε αρκετά γνωσιακά σφάλματα όταν παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις. Αυτά τα σφάλματα είναι πολλά και περιλαμβάνουν την υπερβολική αντίδραση, την υπερβολική αυτοπεποίθηση κτλ… και ομαδοποιούνται κάτω από τον τίτλο «πλάνες των επενδυτών». Το αποτέλεσμα αυτών των πλανών είναι ότι οι τρέχουσες τιμές των μετοχών ενδέχεται να είναι αρκετά ανακριβείς, πράγμα που σημαίνει ότι διαφοροποιούνται συστηματικά από τις αντίστοιχες «δίκαιες» (fair) τιμές.

Συνέπειες στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: Εάν οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές τότε οι τιμές ενδέχεται να μην έχουν τυχαίες διακυμάνσεις. Οι πλάνες των επενδυτών, εάν μελετηθούν και κατανοηθούν σωστά, ενδέχεται να αποκαλύψουν προβλέψιμα στοιχεία στη συμπεριφορά της αγοράς, τα οποία με τη σειρά τους ενδέχεται να παράγουν προβλέψιμα μοτίβα στις αποδόσεις των μετοχών. Όποιος καταφέρνει να αναγνωρίσει αυτά τα μοτίβα αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της υπόλοιπης αγοράς, και πιθανώς να είναι σε θέση να «νικά» συστηματικά την αγορά. Η ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και επικερδής προσπάθεια.