Έρευνα & Ανάπτυξη

Η έρευνα μας επικεντρώνεται σε θέματα που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έτσι, εστιάζουμε αποκλειστικά σε θέματα που είναι πιθανό να έχουν προστιθέμενη αξία για την Επενδυτική μας Στρατηγική. Οι πιο υποσχόμενοι καρποί της έρευνας μας μέχρι στιγμής συνοψίζονται στα εξής:

Αναγνώριση των αλλαγών στις προσδοκίες των επενδυτών

Έχουμε αναπτύξει διαδικασίες ώστε να αναλύουμε τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις των επενδυτών σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών και των συνθηκών της αγοράς χρησιμοποιώντας το Stanford Corenlp, ένα λογισμικό φυσικής γλώσσας που έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει το συναίσθημα των προτάσεων που εκφράζονται σε μια φυσική γλώσσα (π.χ. αγγλικά).
Αυτές οι απόψεις μπορούν να βρεθούν σε δημόσιες και δημοφιλείς πηγές, όπως ειδήσεις στο διαδίκτυο και κοινωνικά δίκτυα (π.χ. twitter) ή σε πρακτορεία ειδήσεων στο διαδίκτυο (π.χ. Bloomberg). Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εφαρμογής «βαθιάς μάθησης» χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες πληροφορίες στην Επενδυτική μας Διαδικασία, όπου εκτιμούμε τις μεταβολές στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την υλοποίηση των παραγόντων κινδύνου.

Ανάλυση της τάσης της αγοράς για μεμονωμένες μετοχές

Αυτός ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να αναλύσει την τάση της αγοράς για μεμονωμένες μετοχές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης απεικονίζονται σε μία αριθμητική κλίμακα, από -100 (εξαιρετικά αρνητικό συναίσθημα – διάθεση πώλησης) έως +100 (εξαιρετικά θετικό συναίσθημα – διάθεση αγοράς). Με βάση αυτήν την κατάταξη, καταρτίζουμε έναν κατάλογο αμερικανικών και ευρωπαϊκών μετοχών, που κυμαίνονται από τις πιο δημοφιλείς έως τις λιγότερο δημοφιλείς. Η λίστα ενημερώνεται τακτικά και είναι διαθέσιμη στους πελάτες μας, εάν το θελήσουν.

Επιλογή μετοχών με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Συμπληρωματικά χρησιμοποιείται μια προσέγγιση επιλογής μετοχών η οποία βασίζεται σε πλήθος χρηματοοικονομικών μετρήσεων που χρησιμεύουν ως κριτήρια επιλογής των μετοχών με την υψηλότερη πιθανότητα υπεραπόδοσης μεσοπρόθεσμα. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βήματα:

  1. ​Από το αρχικό σύνολο των ευρέως χρησιμοποιούμενων χρηματοοικονομικών δεικτών (π.χ. P / E, P / BV, ROE, αύξηση κερδών, προβλέψεις κερδών, συστάσεις αναλυτών κλπ.), προσδιορίζουμε το υποσύνολο που περιέχει τις πιο σχετικές πληροφορίες για τη μελλοντική συμπεριφορά των τιμών των μετοχών. Αυτό το υποσύνολο προσδιορίζεται με τη χρήση μεθόδων «μεγάλων δεδομένων» (big data) που επιτρέπουν την αποκάλυψη κρυφών (και χρονικά μεταβαλλόμενων) συσχετίσεων σε μεγάλα και ποικίλα σύνολα δεδομένων.
  2. Προσδιορίζουμε τα ποσοστά με τα οποία ο κάθε δείκτης συμμετέχει στον αλγόριθμο. Αυτά τα ποσοστά δεν είναι σταθερά αλλά μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου καθώς αλλάζουν οι οικονομικές συνθήκες. Η ακριβής μορφή της συνάρτησης καθορίζεται με μεθόδους «βαθιάς ανάλυσης» (“deep learning”) που έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλύπτουν την υποκείμενη (και μεταβαλλόμενη με τον χρόνο) συσχέτιση μεταξύ πολλών και ποικίλων δεδομένων.
  3. Έχοντας ορίσει τα κριτήρια επιλογής (στα βήματα 1& 2), τα χρησιμοποιούμε για να βαθμολογήσουμε τις μετοχές των S&P, Eurostoxx 600 και Swiss SMI. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία μίας λίστας επιλεγμένων μετοχών η οποία είναι διαθέσιμη στους πελάτες μας.

Παρακολούθηση εισροών σε ETFs

Αυτή η διαδικασία έχει στόχο να παρακολουθεί τις χρηματικές ροές στα μεγαλύτερα ETFs. Ειδικότερα, καθώς σχεδιάζαμε τη διαδικασία αυτή, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση θετικών ή αρνητικών τάσεων στις ροές των ETFs τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. Εκτός από την κατεύθυνση των ροών εξετάζουμε επιπλέον την ένταση τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής βοηθούν τις επενδυτικές μας αποφάσεις με δύο τρόπους: Πρώτον προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις μας για την κλαδική κατανομή. Δεύτερον, μας βοηθούν να εντοπίσουμε τυχόν εμφανείς μεταβολές στο κλίμα της αγοράς σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου. Όπως αναφέρεται στο τμήμα της Επενδυτικής μας Διαδικασίας, η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου είναι βασικό στοιχείο της επενδυτική μας προσέγγισης.

Πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Στο πλαίσιο των αποφάσεων μας για την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων (Asset Allocation), η πρόβλεψη των κινήσεων στις κυριότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ιδιαίτερα αυτής του δολαρίου-ευρώ, παίζει σημαντικό ρόλο. Για το σκοπό αυτό, αναπτύξαμε τις ακόλουθες διαδικασίες για την πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών:

  1. Προβλέψεις μέσω ενός διαρθρωτικού οικονομετρικού μοντέλου: συγκεκριμένες προβλέψεις για την ισοτιμία δολαρίου-ευρώ λαμβάνονται μέσω του οικονομετρικού μοντέλου της Assetwise. Στο πλαίσιο αυτό, η ισοτιμία δολαρίου-ευρώ εξαρτάται από τις διαφορές ανάπτυξης, επιτοκίων και πληθωρισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Οι συντελεστές αυτής της εξίσωσης δεν θεωρούνται σταθεροί διαχρονικά, αλλά εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
  2. Έρευνα των προβλέψεων των αναλυτών: κάθε μήνα ερευνώνται και αναλύονται οι προβλέψεις συναλλαγματικών ισοτιμιών κορυφαίων αναλυτών χρησιμοποιώντας τα εργαλεία λήψης αποφάσεων της AssetWise. O μέσος όρος των προβλέψεων αυτών υπολογίζεται και συγκρίνεται με αυτόν που παράγεται από τo οικονομετρικό μοντέλο της AssetWise. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της ποικιλομορφίας των προβλέψεων των αναλυτών. Κατασκευάζεται ένας δείκτης που μετρά τη συμφωνία/διαφωνία των προβλέψεων αυτών και χρησιμοποιείται ως επιπλέον πληροφορία στη συνολική μας εκτίμηση για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
  3. Αλγόριθμος ανίχνευσης τάσεων: εκτός από θεμελιώδεις λόγους, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζονται από τους λεγόμενους «τεχνικούς παράγοντες» (μόχλευση, συναλλαγές σε επιτόκια νομισμάτων κλπ). Αυτοί οι επιπλέον παράγοντες δημιουργούν τάσεις στη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μέθοδοι που αναγνωρίζουν τέτοιες τάσεις, αμέσως μόλις δημιουργηθούν, μπορούν να προφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στην βραχυπρόθεσμη εκτίμηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Έτσι, αναπτύξαμε αλγορίθμους ανίχνευσης τέτοιων τάσεων και τους εντάξαμε στο ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης των αποφάσεων μας.

Παρακολούθηση εισροών σε Hedge Funds

Τα Hedge Funds εκφράζουν την πεποίθησή τους σε εταιρίες που κατέχουν εντάσσοντας τες ανάλογα στα χαρτοφυλάκιά τους. Εάν μια μετοχή αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό ενός χαρτοφυλακίου, θεωρείται ως επένδυση με πεποίθηση. Προκειμένου να διακρίνουμε μεταξύ πεποίθησης (conviction) και ομοφωνίας (consensus) (δηλ. εταιρίες που είναι στο χαρτοφυλάκιο λόγω μεγάλης συμμετοχής τους στους διάφορους δείκτες αναφοράς) προσαρμόζουμε τα ποσοστά των χαρτοφυλακίων προκειμένου να αντανακλούν την πραγματική πεποίθηση.
Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσουμε διαχειριστές Hedge Funds με ιδιαίτερες δεξιότητες.
Το αρχικό σύνολο περιορίζεται ώστε να περιλαμβάνει funds με στρατηγική long-only και περιόδους long lock-up προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα χαρτοφυλάκια που συνίστανται σε επιλογές υψηλής πεποίθησης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών στις οποίες επενδύουν με πεποίθηση οι περισσότεροι διαχειριστές. Οι μετοχές αυτού του χαρτοφυλακίου αντιπροσωπεύουν τη σωρευτική ικανότητα επιλογής μετοχών και το μέγεθος της θέσης του κλάδου των Hedge Funds.

Πλατφόρμα Ομολόγων

Η πλατφόρμα ομολόγων δημιουργεί ομολογιακά χαρτοφυλάκια που συμμορφώνονται με τους περιορισμούς των θεσμικών επενδυτών και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν την πιθανότητα χρεωκοπίας. Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, η πλατφόρμα προβάλλει το σύνολο των ομολόγων και επιλέγει αυτά που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα είναι η δημιουργία του άριστου χαρτοφυλακίου που υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς. Η πολλαπλότητα των λειτουργιών της πλατφόρμας επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει χαρτοφυλάκια που ικανοποιούν τους δικούς του συγκεκριμένους στόχους.