Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Στους παρακάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να βρείτε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs) όσον αφορά στα προϊόντα PRIIPS στα οποία διενεργείτε συναλλαγές μέσω της εταιρείας μας. Το κάθε Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες σε ότι αφορά την φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος, τους επενδυτικούς κινδύνους καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και είναι απαραίτητο να το διαβάσετε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Λήψη αμοιβής από τη εταιρεία / Company receives commission as follows:
Greekovery & Asia Prime: 1.38%, Topicks: 1.39%, GreenWise: 1.334% ετησίως / annually.

Λήψη αμοιβής από τη εταιρεία μέχρι ποσοστού 1,75% ετησίως. / Company receives commission up to 1.75% annually.