Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Στους παρακάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να βρείτε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs) όσον αφορά στα προϊόντα PRIIPS στα οποία διενεργείτε συναλλαγές μέσω της εταιρείας μας. Το κάθε Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες σε ότι αφορά την φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος, τους επενδυτικούς κινδύνους καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και είναι απαραίτητο να το διαβάσετε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Λήψη αμοιβής από τη εταιρεία: Greekovery & Asia Prime: 1.38%, Topicks: 1.39%, GreenWise: 1.334% ετησίως.

ASIA PRIME KID

GREEKOVERY KID

GREENWISE KID

TOPICKS KID

Λήψη αμοιβής από τη εταιρεία μέχρι ποσοστού 1,75% ετησίως.

TLF Global Balanced Fund Class A

TLF Global Balanced Fund Class B

UBS
Credit Suisse
Futures & Options
JP MORGAN MFs
BLACK ROCK MFs
HSBC MFs